mega888 Ložisko - Technologie - Pískovny Morava

Ložisko

Výhradní ložisko štěrkopísků a živcové suroviny Bratčice, které se nalézá 10 km jižně od města Brna, patří k největším ložiskům v České republice. Je součástí tzv. syrovicko-iváňské terasy, která vznikla akumulací klastického materiálu mezi koryty řek Jihlavy a Svratky.Samo ložisko Bratčice, které se nachází v severozápadní části této terasy na ploše cca 5 km2, na katastrálních územích obcí Bratčice, Němčičky, Sobotovice, Medlov a Ledce, je převážně ploché, rozčleněné mělkými protáhlými depresemi.

Nadmořská výška terénu se pohybuje v rozpětí 220 – 232 m. n. m. Vytěžený a rekultivovaný terén pískovny pak okolo 210 – 205 m n. m.


Ložisko kvalitních betonářských štěrkopísků je tvořeno třemi horizonty, které jsou charakterizovány surovinovými typy – A, B, C.

Podloží tvoří neogenní jíly a písky, nadloží pak spraše a ornice.
Horizont C tvoří bazální často hrubé štěrkopísky, horizont B, který je hlavní těženou surovinou, živcové písky a štěrkopísky.
Surovinový typ A je tvořen červenohnědými jílovitými štěrkopísky.

Průměrná mocnost těžební stěny je cca 17 m. Hydrogeologické poměry na ložisku jsou poměrně jednoduché. Hladina podzemní vody klesá od SZ k JV z 209 m n. m. na úroveň cca 201 m n. m. Pro ochranu ložiska bylo v roce 1988 stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ) Bratčice. V roce 2002 pak byly v oblasti dosavadního výhradního ložiska štěrkopísků nově vymezeny a ochráněny i zásoby živcové suroviny CHLÚ Medlov I. Pískovna Bratčice, ve které začala těžba v období II. světové války, prožila své nejslavnější období v sedmdesátých letech, kdy byly zdejší kvalitní betonářské písky použity při výstavbě Dalešické přehrady, Dukovanské jaderné elektrárny, dálnice D1 i při výstavbě brněnských sídlišť. Denní prodej dosahoval až 11 000 m3.


I v současné době, kdy všeobecně poklesla poptávka po štěrkopísku a v oblasti významně vzrostla konkurence, hraje pískovna Bratčice v oblasti rozhodující roli.

Immediate Byte Pro