Technologie

 

Technologie těžby písku

Těžba v pískovně Bratčice probíhá v jedné etáži za sucha s využitím elektrických velkokapacitních rypadel řady „E“ a nakládka ze zemních skládek je zabezpečována čelními kolovými nakladači Volvo typu L 150 a L 180 a CAT 972 M XE.

 

 

K třídění suroviny jsou používány semimobilní třídírny, které mohou být využity i pro přímou nakládku na vozidla odběratelů. U jedné z semimobilních třidíren je použito pro zpracování hrubších podílů štěrkopísku jednostupňové drcení s uzavřeným okruhem.
Samozřejmostí jsou pak vážní systémy, kterými jsou vybaveny jak dopravníky tak i kolové nakladače. Pro konečnou expedici je využívána mostová váha.

V roce 2003 byla postavena nová stacionární technologická linka Brauer s praním a systémem mokrého třídění. Tato linka umožňuje vyrábět celou škálu kvalitních výrobků a také významnou měrou zlepšuje pracovní a životní prostředí sníženou prašností. Vzhledem ke skutečnosti, že na ložisku byly nově vyhodnoceny i zásoby živců je možno tuto surovinu odtřídit předřazením upravené semimobilní třidírny před stacionární linku nebo přímo na nové lince.

 

  

 

Vytěžená surovina je nakládacím prostředkem vysypána do vstupní násypky s tyčovým či klasickým roštem, na které dojde k oddělení větších kamenů nebo v zimním období zmrzlých ker štěrkopísku. Z násypky za pomoci semimobilních pásových dopravníků je surovina dopravena do vyrovnávacího zásobníku o obsahu 25 m3 s vynášecím dopravníkem. Poté je surovina roztříděna na primárním dvousítném třídiči. Nadsítné se vrací zpět na primární třídič přes silo s hlídačem kovových předmětů a s pásovým podavačem řízeným frekvenčním měničem a odrazový drtič.


Takto zpracovaný materiál se ukládá haldovacím dopravníkem na mezideponii hrubě upravené suroviny o objemu cca 3 000 m3.

Tato surovina je odebírána spodním odběrem pomocí pásového dopravníku umístěného v ocelovém tunelu a je dopravena na třídič, na kterém dochází k separaci suchých frakcí štěrkopísku dle použitého osítování a otočným haldovacím dopravníkem je pak vytříděný štěrkopísek uložen na zemní skládky.

Při využití mokrého zpracování suroviny se pak nadsítné s částí podsítného přes regulační klapku a pomocí pásového dopravníku přepraví na prací věž, kde surovina projde nožovou pračkou a dojde k oddělení jílovitých odplavitelných částic a kamenivo dále přepadává na dynamický třídič se zkrápěním. Na tomto třídiči se kamenivo roztřídí na frakce 4/8 a 8/16.
Podsítné se dostává do dehydrátoru a výsledným produktem je praná frakce 0/4 mm.

Součástí linky je vodní hospodářství s potrubním mostem, kalovými jímkami s čerpadly, rozvody kalné a čisté vody, bazény na odkalenou vodu a kalovým polem.